Học tiếng anh sau 2 buổi đã nói trôi chảy như thế này

Nhắn tin với APE
hc-ting-anh-sau-2-bui-ni-tri-chy-nh-th-ny-trung-tm-o-to-ngoi-ng